Get a quote

Get a free quote now.

Thank you! Your message has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Polityka prywatności


PragmaGO.tech Sp. z o.o. przywiązuje wysoką wagę do przejrzystości działania i szanuje prawo do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności danych jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia gwarantowały poufność i bezpieczeństwo Państwa danych.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa.
Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:
dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez to spółkę PragmaGO.tech Sp. z o.o.;Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych administratorem Państwa danych osobowych jest spółka PragmaGO.tech Sp. z o.o. w Krakowie, adres: ul. Jasnogórska 23, 31-358 Kraków, numer telefonu: +48 608007200 e-mail: biuro@pragmago.tech Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się pod adresami: IOD, PragmaGO.tech Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 23, 31-358 Kraków lub iod@pragmago.tech.

1. Dane osobowe naszych Klientów oraz potencjalnych Klientów przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o poniżej podane podstawy prawne:

a) podjęcie działań na Państwa żądanie, tj. odpowiedź na zadane pytania oraz nawiązanie i prowadzenie kontaktu za pośrednictwem livechat, callpage oraz formularza kontaktowego dostępnych na stronie pragmago.tech, tj. w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czas niezbędny do prowadzenia kontaktu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów z Grupy PragmaGO® w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, przy czym prowadzenie przez nas kontaktu marketingowego jest możliwe na podstawie dodatkowej zgody na wykorzystanie telefonu i maila w celu prowadzenia marketingu 6 ust. 1 lit. f) RODO; art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec prowadzenia działań marketingowych i wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych. Podjęcia działań marketingowo-handlowych z naszej inicjatywy i przedstawienia oferty marketingowej, na podstawie zgody na przedstawienie oferty handlowej oraz na podstawie zgód marketingowych na ścieżki kontaktu z wykorzystaniem telefonu oraz/lub maila art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjnedo czasu wycofania zgód

b) udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Państwa z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych przez livechat oraz callapge, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie pragmago.tech. Realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie albo prowadzenia kontaktu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych z wykorzystaniem danych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu zgłoszenia sprzeciwu; w zakresie zgód – do czasu ich wycofania tworzenie analiz, statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe zebrane na podstawie cookies w przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Grupy PragmaGO®, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do czasu zgłoszenia sprzeciwu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu lub w związku z dystrybucją materiałów marketingowo-informacyjnych - realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z naszych baz danych

2. Jakie dane pozyskujemy w ramach działania serwisu i jak je wykorzystujemy?
Dotyczące Państwa dane możemy zbierać za pomocą formularzy zamieszczonych w serwisie pragmago.pl oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”), a także poprzez gromadzenie logów serwera www. Państwa dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo za pośrednictwem livechat lub skorzystają z narzędzia call page, lub wykorzystując dane kontaktowe podane w naszym serwisie i niniejszej Polityce Prywatności.

3. Kto może mieć dostęp do Państwa danych?
PragmaGO.tech udostępnia Państwa dane osobowe: partnerom handlowym, podmiotom świadczącym usługi IT, usługi pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, marketingowe, prawne, archiwizacyjne, księgowe. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne spółki z Grupy PragmaGO®: PragmaGO SA, Pragma Faktor Sp. z o.o.,  a także podmioty, którym podzlecamy zadania wymagające przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi informatycznej i prawnej (Pragma Adwokaci Bukowska Celary Feder Sp. k., Kancelaria Radców Prawnych Wysocki Zawiejski).Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja). Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Administrator zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Lucky Orange, HotJar

4. Dobrowolność podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji ww. celów, w szczególności zawarcia umowy, kontaktu z Państwem i prowadzenia współpracy. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy. Obowiązek podania danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania wymaganych danych osobowych, podjęcie z Państwem współpracy może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.

5. Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych?
Prawo dostępu do treści swoich Danych — art. 15 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane może Pan/Pani zawnioskować o udostępnienie informacji o przetwarzaniu danych oraz o ich kopię. Prawo do sprostowania Danych — art. 16 RODO. Jako osoba, której dane dotyczą może Pani/Pan zawnioskować o poprawienie Twoich danych lub ich aktualizację.Prawo do usunięcia — art. 17 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane może Pani/Pan zawnioskować o usunięcie danych w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa. Usunięcie nie będzie możliwe m.in. w sytuacji dochodzenia roszczeń, czy też w okresie, kiedy PragmaGO.tech będzie miała obowiązek je przetwarzać z uwagi np. na przepisy podatkowe. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych — art.18 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane może Pani/Pan zawnioskować o wstrzymanie operacji na danych.Prawo do przenoszenia Danych — art. 20 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane może Pani/ Pan zawnioskować o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego Administratora.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych — art. 21 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, co do przetwarzania swoich danych. PragmaGO.tech, jako Administrator po rozpatrzeniu wniosku może odmówić realizacji przysługującego prawa, jeżeli istnieją podstawy prawne do przetwarzania danych i są one nadrzędne wobec interesów wnioskującego.Prawo do cofnięcia zgody uprzednio wyrażonej na przetwarzania danych w celach marketingowych oraz na określoną ścieżkę kontaktu, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na ważność i zgodność z prawem przetwarzania dokonanych przed cofnięciem zgody.Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych Osobowych narusza przepisy RODO.Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres iod@pragmago.tech

6. System informatyczny
Operatorem Serwisu pragmago.tech jest PragmaGO.tech Sp. z o.o. w Krakowie, adres: ul. Jasnogórska 23, 31-358 Kraków, numer telefonu: +48 608007200 e-mail: biuro@pragmago.tech

7. Źródło pochodzenia danych – informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Państwa dane osobowe mogą pochodzić od przedsiębiorcy, z którym pozostajecie Państwo w relacjach umownych lub w stosunku do którego pozostajecie Państwo beneficjentem rzeczywistym, przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, innej strony umowy zawartej ze Spółką oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, Rejestru Dowodów Osobistych, BIK, CEIDG, biura informacji gospodarczych.

8. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany tych ustawień. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

9. Logi serwera
Informacje o niektórych zachowanych użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:czas nadejścia zapytania,czas wysłania odpowiedzi,nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,informacje o przeglądarce użytkownika,informacje o adresie IP.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

10. Zarządzanie plikami cookies
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www